Αίτηση

Αίτηση 2017-01-02T22:10:48+00:00

Για να κάνετε αίτηση, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και πατήστε το κουμπί «Κατάθεση Αίτησης».

Προσωπικά Στοιχεία Υποψηφίου

Επώνυμο (με Κεφαλαία):
Όνομα:
Τόπος Και Έτος Γεννήσης:
Εθνικότητα:
Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου:
Οικογενειακή Κατάσταση:
Διεύθυνση για Αλληλογραφία:
Τηλέφωνο:
Fax:
Email:


Παρακαλούμε να αναγράψετε την πηγή από την οποία πληροφορηθήκατε για το πρόγραμμα αυτό

Για ποιο ακαδημαϊκό έτος ενδιαφέρεστε να αρχίσετε αυτό το πρόγραμμα;

Παρακαλούμε να αναγράψετε την πηγή χρηματοδότησης των μεταπτυχιακών σπουδών (κρατική ή άλλη υποτροφία, ιδιωτική πηγή, κ.λ.π.)

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική γλώσσα. Αυτό ΠΡΕΠΕΙ να αποδεικνύεται ή με επίσημα αποτελέσματα κάποιας από τις διάφορες αναγνωρισμένες δοκιμασίες για τη γνώση της αγγλικής ή με επίσημο δίπλωμα επιπέδου advanced ή proficiency.

ADVANCED, PROFICIENCY Πανεπιστημίου:    Ημερομηνία απόκτησης:
TOEFL - Score:    Ημερομηνία απόκτησης:
Άλλο:    Ημερομηνία απόκτησης:


Τίτλοι Σπουδών

Παρακαλούμε συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα σχετικά με τις σπουδές σας. Επίσημα αντίγραφα των τίτλων σπουδών με την βαθμολογία θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση ή αν δεν έχουν αποκτηθεί ακόμη να σημειωθεί αυτό και να σταλούν πριν από την ημερομηνία συνέντευξης των υποψηφίων.

Τίτλος Σπουδών Βαθμός ή Κατηγορία Πανεπιστήμιο ή άλλο Ίδρυμα Διάρκεια Φοίτησης Βασικά Αντικείμενα Ειδικεύσεις


Επαγγελματικοί Τίτλοι

Αντίγραφα των επίσημων εγγράφων των τίτλων που απονεμήθηκαν στον υποψήφιο πρέπει να συνοδεύουν αυτή την αίτηση ή πάντως να προσκομισθούν πριν από την ημερομηνία συνέντευξης των υποψηφίων. Να αναφερθούν στο χώρο που ακολουθεί, οι τίτλοι που απονεμήθηκαν, ειδικά μετά από εξετάσεις, χωρίς να αποκλείονται και άλλοι τίτλοι.

Επαγγελματικός Τίτλος Ίδρυμα ή Οργανισμός Ημερομηνία Απόκτησης


Εργασιακή Εμπειρία

Συμπληρώνεται ανεξάρτητα από το αν η αίτηση θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου ή όχι.
Παρακαλούμε δώστε κατωτέρω λεπτομέρειες για την εργασιακή εμπειρία. Αν το κρίνετε απαραίτητο συμπληρώστε ξεχωριστό φύλλο.

Θέση Φύση Εργασίας Εργοδότης Χρόνος Απασχόλησης


Αιτήσεις για Μεταπτυχιακά σε Άλλα Ιδρύματα

(Αναγράψτε το Ίδρυμα και τον τίτλο του μεταπτυχιακού προγράμματος)

Ίδρυμα Μεταπτυχιακό


Συστάσεις

Παρακαλούμε αναγράψτε κατωτέρω τα στοιχεια δύο μελών ΔΕΠ ΑΕΙ και ενός εργοδότη (αν υπάρχει ή υπήρξε). Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι σε σφραγισμένο και υπογεγραμμένο στο σημείο σφραγίσεως φάκελο και να συνοδεύουν την αίτηση ή να αποστέλλονται χωριστά από τους συνιστώντες στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος πριν από την ημερομηνία συνέντευξης των υποψηφίων.

Ονοματεπώνυμο Μέλους ΔΕΠ Βαθμίδα Ίδρυμα Τηλέφωνο Email


Ονοματεπώνυμο Εργοδότη Εταιρεία Τηλέφωνο Email


Πρόσθετες Πληροφορίες

Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το χώρο για να συμπληρώσουν τις προηγούμενες απαντήσεις ή να αναφερουν περισσότερες σχετικές με την αίτηση τους, πληροφορίες.