Διαδικασία & Κριτήρια Εισαγωγής

//Διαδικασία & Κριτήρια Εισαγωγής
Διαδικασία & Κριτήρια Εισαγωγής 2017-01-02T22:10:48+00:00

Μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής του μεταπτυχιακού προγράμματος, η Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος αποφασίζει για τον χρόνο δημοσίευσης στον Τύπο σχετικής ανακοινώσεως προς τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους, με την οποία προσδιορίζει:

  1. Τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στο ΠΜΣ-ΔΕ
  2. Την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών
  3. Τη διεύθυνση και τον τρόπο υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση
2. Επίσημο Αντίγραφο Πτυχίου*
3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών των προπτυχιακών Σπουδών
4. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει)
5. Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ της αλλοδαπής
6. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης Αγγλικής Γλώσσας **
7. Βιογραφικό Σημείωμα
8. Δύο (2) συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ και μία (1) από εργοδότη, αν υπήρξε ή υπάρχει (σε έντυπα του Τμήματος)
9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
10. Τέσσερις (4) φωτογραφίες, μεγέθους διαβατηρίου, οπισθογραφημένες

Τα δικαιολογητικά 1 έως 7 υποβάλλονται σε φωτοτυπία εις διπλούν (σε ξεχωριστό φάκελο).
* Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα καταστούν πτυχιούχοι περιόδου Σεπτεμβρίου.
** Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα λάβουν σχετικό αποδεικτικό έως και την εγγραφή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Η αίτηση και οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που διατίθενται από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ή του Προγράμματος ή από τον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά.
Η Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ελέγχει τα απαραίτητα τυπικά δικαιολογητικά που καταθέτει ο υποψήφιος και ετοιμάζει για κάθε υποψήφιο αριθμημένο και πρωτοκολλημένο φάκελο που προωθεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (Ε.Α.Υ).
Σε πρώτη φάση, η οποία είναι προκριματική, η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων αξιολογεί αρχικά τους υποψήφιους και καλεί για συνέντευξη ικανό αριθμό υποψηφίων. Ο σχετικός κατάλογος των προκριθέντων στη πρώτη φάση προωθείται στη Γραμματεία του ΠΜΣ.ΔΕ, η οποία τους ενημερώνει σχετικά και τους καλεί για προσωπική συνέντευξη, σε συγκεκριμένη ημερομηνία.
Η Επιτροπή διενεργεί προσωπική συνέντευξη των προκριθέντων υποψηφίων. Για τους υποψηφίους οι οποίοι εργάζονται, προϋπόθεση είναι η προσκόμιση εκπαιδευτικής άδειας ή γραπτής άδειας εργοδότου για μειωμένη απασχόληση με στόχο την ανελλιπή και αποτελεσματική φοίτηση του υποψηφίου. Η ομαλή φοίτηση και ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δυσχερής έως ανέφικτη για άτομα με οποιασδήποτε μορφής πλήρη επαγγελματική απασχόληση. Από τους υποψηφίους που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία και στις δύο φάσεις (60% για την 1η φάση, 40% για τη 2η), καταρτίζεται κατάλογος επιτυχόντων και επιλαχόντων.
Οι επιτυχόντες ενημερώνονται προφορικώς και γραπτώς από τη Γραμματεία και καλούνται να απαντήσουν γραπτώς, με fax ή με email εντός 5 εργάσιμων ημερών αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Όσοι αποδέχονται, υποχρεούνται εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος να καταβάλλουν το 50% των διδάκτρων του 1ου εξαμήνου (σήμερα €1150), το οποίο συμψηφίζεται στα συνολικά δίδακτρα του 1ου εξαμήνου.
Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μετά την παραπάνω προθεσμία και η μη καταβολή του ως άνω ποσού της προκαταβολής ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία καλεί τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης, από τον σχετικό κατάλογο επιλαχόντων.
Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
Φοιτητής ο οποίος αρχικά αποδέχεται την προσφορά της θέσης στο πρόγραμμα και τελικώς δεν εγγράφεται, για αντικειμενικούς ή προσωπικούς λόγους (π.χ. μη λήψη πτυχίου έως και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου) δεν δικαιούται την επιστροφή του τέλους προεγγραφής (δηλαδή το ήμισυ των διδάκτρων του 1ου εξαμήνου).
Κατά την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων στο ΠΜΣ συνεκτιμώνται τα εξής βασικά στοιχεία:
• Ο γενικός βαθμός του πτυχίου
• Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος
• Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Τυχόν GMAT (Graduate Management Admissions Test) δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά βαθμολογία μεγαλύτερη του 550 αξιολογείται θετικά
• Δύο συστατικές επιστολές μελών ΔΕΠ και μια εργοδότη (αν υπάρχει)
• Η προσωπικότητα (αξιολογούμενη με προσωπική συνέντευξη), η επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου, κ.α.